FASA 4 – KEAHLIAN

KEAHLIAN

1 Kriteria keahlian pertubuhan adalah seperti berikut :
A Ahli Biasa

Kewarganegaraan

Umur Minima

Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli

Keturunan/Bangsa

Jantina

Agama

Kriteria Keahlian Yang Lain

MALAYSIA

18 tahun

KELANTAN

semua

semua

semua

TIADA

B Ahli Bersekutu

Terbuka kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria ahli biasa.

C Ahli Kehormat

Terdiri daripada mereka yang berjasa kepada masyarakat dan boleh memberi sumbangan kepada pertubuhan. Mereka ditentukan oleh Jawatankuasa dan terkecuali dari pembayaran yuran.

D Ahli Seumur Hidup

Terbuka kepada Ahli Biasa yang membayar yuran sekaligus.

E Ahli Remaja

Terbuka kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Mereka perlu mendapatkan surat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga yang sah. Mereka tidak boleh mengundi atau memegang jawatan dalam Pertubuhan.

2 Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan. Jawatankuasa boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab.
3

Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas, hendaklah setelah membayar bayaran masuk dan yuran pertama seperti yang ditetapkan hendaklah diterima menjadi ahli Pertubuhan dan hendaklah ia sebagai ahli.

 

PERMOHONAN KEAHLIAN