PEWARIS

NAMA

1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama

PERTUBUHAN BINA GENERASI PEWARIS NEGERI KELANTAN

selepas ini disebut pertubuhan.

2 Takrif Nama :
3 Bertaraf : NEGERI